• RODO

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe dokładając wszelkiej staranności , aby przetwarzane dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą , zmianą , nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Administrator:

 1. Administratorem danych osobowych jest KRAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Nysie ul. Bolesława Śmiałego 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000363728, NIP: 7532408099, REGON: 160347863.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy listownie na wskazany powyżej adres siedziby Administratora lub pod adresem e-mail biuro@ctkrab.eu

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych:

 1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO).
 2. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób , których dane dotyczą , jak i od osób trzecich ( np. od podmiotów współpracujących z Administratorem)
 3. Dane osobowe będą przetwarzane: W celu niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba , której dane dotyczą. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. W celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora ( monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń).
 4. W zakresie w jakim przetwarzanie danych następuje w celu wykonania umowy podanie danych ma charakter dobrowolny , lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W pozostałych przypadkach Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie odrębnie udzielonej zgody.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administrator informuje, że stosuje monitoring wizyjny. Dane osobowe z monitoringu wizyjnego nie są wykorzystywane w innych celach.

Odbiorcy danych osobowych:

 1. Administrator w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ujawnia dane osobowe podmiotom zewnętrznym, w szczególności podmiotom świadczącym usługi prawne, kurierom, firmom transportowym, operatorom pocztowym, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, bankom, organom publicznym.

Okres przechowywania danych osobowych:

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, jak również wypełnienia obowiązku prawnego Administratora ( np. wynikającego z przepisów podatkowych).
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora dane będą przechowywane zgodnie z zasadami archiwizacji obowiązującymi u Administratora lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej cofnięcia.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane , mają prawo do: dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu , prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 2. Ponadto osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.